درجه ی خلوص چیست ؟
درجه ی خلوص چیست ؟

درجه ی خلوص چیست ؟

درجه ی خلوص چیست ؟ معیاری از میزان خالص بودن یک ماده است.
مواد مورد استفاده در آزمایشگاه یا صنعت کاملاً خالص نیستند و
معمولاً مقادیر مختلفی ناخالصی به همراه دارند.
برای نشان دادن میزان خالص بودن مواد از درجه ی خلوص یا درصد خلوص استفاده می کنند
که از رابطه ی زیر پیروی می کند:
جرم ماده ی ناخالص / جرم ماده ی خالص= درجه ی خلوص
جرم ماده ی ناخالص / 100 * جرم ماده ی خالص = درصد خلوص

به عنوان مثال وقتی گفته می شود نمک سدیم کلرید با درصد خلوص ۹۰ درصدً به این معنی است

که اگر این قطعه نمک را به ۱۰۰ قسمت تقسیم کنیمُ ۹۰ قسمت نمک خالص و ۱۰ قسمت ناخالصی می باشد.

کاستیک سودا

فرمول شیمیایی : Na-OH
وزن مولکولی: 40 CAS : 1310-73-2
RTECS : WB490000
اسامی مترادف: هیدروکسید سدیم ، سود سوز آور
ویژگی ها: این ماده جامدی بی بو ، بلورین سفید و شفاف ، غیر فرار و دارای خاصیت خورندگی بالاست،
رطوبت هوا را به راحتی جذب می کند.

حدمجاز:
OSHA:2 mg/m3
NIOSH: 2 mg/m3/15 min C; Group I Pesticide
ACGIH: 2 mg/m3 C

مواد و محلولهای لازم:

1- کربنات سدیم، با خلوص استاندارد اولیه
2- محلول استوک اسید هیدروکلریک، 1/0 نرمال ؛
با استاندارد اولیه کربنات سدیم همگون شده است.
3- اسید هیدروکلریک، 01/0 نرمال ؛ 10 میلی لیتر محلول استوک اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال
را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید.
4- آب مقطر دیونیزه، عاری از CO2 ، جوشیده شده و سپس با نیتروژن خنک شده است.
5- نیتروژن فشرده
6- سود سوزآور 50% (وزنی/حجمی)؛ 50 گرم سود سوزآور را در آب مقطر عاری از CO2 حل کرده
و حجم 100 میلی لیتر برسانید.
7- محلول استوک سود سوزآور، 1/0 نرمال؛ 8 میلی لیتر سود سوزآور 50% را با آب مقطر عاری از CO2 به حجم 1 لیتر برسانید.
8- محلول استاندارد کاربردی سود سوزآور، 01/0 نرمال؛ 10 میلی لیتر محلول استوک سود
سوزآور 1/0 نرمال را با آب مقطر عاری از CO2 به حجم 100 میلی لیتر برسانید
9- محلول بافر استاندارد، با PH 4 و 710-

وسایل و تجهیزات لازم:

1- نمونه بردار: فیلتر غشایی PTFE، 37 میلی متری با پور سایز 1 میکرون (Millipore ، Fluoropore یا انواع مشابه)،
با پد پشتیبان سلولزی، در هولدر فیلتر کاست.
2- پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 4 – 1 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف
3- PH سنج به همراه الکترود PH و ثبت کننده
4- ظرف تیتراسیون؛ بشر یا بالن 150 تا 200 میلی لیتری،
به همراه پوششی که دارای دریچه ای برای الکترود PH و همچنین ورودی و خروجی N2 است
5- همزن مغناطیسی
6- میله شیشه ای، با قطر mm 5 و طول cm 10 ،
جهت نگه داشتن فیلتر در زیر سطح مایع در ظرف تیتراسیون
7- پیپت 5 و 10 میلی لیتری
8- بالن ژوژه 100 میلی لیتری و 1 لیتری
9- بورت 50 میلی لیتری با درجه بندی 1/0 میلی لیتری
10- انبرک

نمونه برداری

1- پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید.
ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید.
2- نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 4 – 1 برای عبور حجم هوای 70 تا 1000 لیتر انجام دهید.
اجازه ندهید بیش از 2 میلی گرم گرد و غبار کلی بر روی فیلتر جمع شود.

آماده سازی

1- توسط انبرک فیلتر نمونه را به ظرف تیتراسیون منتقل کنید.
توجه کنید که سطح روی فیلتر به سمت پایین باشد.
2- به جهت اینکه در زمان آنالیز فیلتر در زیر سطح مایع قرار گیرد،
انتهای میله شیشه ای را بر مرکز فیلتر قرار دهید تا آن را نگه دارد.
3- ظرف تیتراسیون را بپوشانید.
mL 5 اسید هیدروکلریک 01/0 نرمال را به ظرف تیتراسیون اضافه کنید.
ظرف تیتراسیون را در همزن مغناطیسی قرار داده و پاکسازی توسط N2 (L/min 1/0) را
شروع کنید.
4- اجازه دهید ظرف تیتراسیون به مدت 15 دقیقه در همزن بماند.

کالیبراسیون و کنترل کیفی

PH سنج را توسط محلول های بافر (با PH مساوی 4 و 7) کالیبره کنید.
مقادیری از محلول استوک اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال را با کربنات سدیم همگون کنید.
3 تا 5 گرم استاندارد اولیه کربنات سدیم به مدت 4 ساعت در دمای ˚C 250 خشک کنید.
سپس آن را در دسیکاتور خنک کنید.
5/2 گرم کربنات سدیم را در 1 لیتر آب مقطر عاری از CO2 حل کرده
و تا کربنات سدیم 05/0 نرمال بدست آید.
5 میلی لیتر محلول کربنات سدیم 05/0 نرمال را به ظرف تیتراسیون انتقال دهید
و تیتراسیون را شروع کرده و تا رسیدن به PH 5 ادامه دهید.
الکترودهای PH را خارج کرده و آن را به داخل ظرف تیتراسیون بشوئید.
برای حذف CO2 محلول، به مدت 3 تا 5 دقیقه N2 را به محتوی ظرف تیتراسیون وارد کنید.
تیتراسیون را تا نقطه عطف ادامه دهید.
نرمالیته محلول استوک اسید هیدروکلریک را از طریق رابطه زیر محاسبه کنید:

N_HCl= ((شده توزین g Na_2 CO_3 )( تیتراسیون در استفاده مورد mL Na_2 CO_3 ))/((52.99)( شده استفاده mL HCl ))

محلول استاندارد کاربردی سود سوزآور 01/0 نرمال را با محلول همگون اسید هیدروکلریک ، استاندارد (همگون) کنید.
این کار بر اساس مرحله 2 کالیبراسیون انجام دهید، با این تفاوت که محلول استوک اسید هیدروکلریک همگون
را با محلول کربنات سدیم (Na2CO3) و محلول سود سوزآور 01/0 نرمال را با محلول اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال جایگزین کنید.
نرمالیته محلول تیتراسیون سود سوزآور را از طریق رابطه زیر محاسبه کنید.
N_NaOH=((N_HCl )(mL HCl used))/(mL NaOH used)

حداقل سه شاهد spike شده را به منظور بررسی میزان بازیافت در گستره مورد نظر برای نمونه های اصلی آماده کنید.

اندازه گیری:

1- اسید هیدروکلریک مازاد موجود در نمونه اصلی، شاهد و نمونه های spike شده
را با محلول سود سوزآور استاندارد شده (همگون) تیتراسیون معکوس کنید.
همزمان با آن پاکسازی توسط نیتروژن را انجام دهید.
2- همزمان با تیتراسیون، PH سنج را نیز نگاه کنید.
نقطه پایانی را تعیین کنید (میلی لیتر سود سوزآور 01/0 نرمال مورد استفاده).

مداخله گرها

دی اکسید کربن موجود در هوا ممکن است
بر روی فیلتر با مواد قلیایی واکنش داده و کربنات ها را شکل دهد،
اما به هنگام تیتراسیون تداخل ایجاد نمی کند.
کربنات ها می توانند تداخل مثبت ایجاد کنند.
ذرات اسیدی می توانند نمونه را خنثی نموده و تداخل منفی داشته باشند.

محاسبات

غلظت سود سوزآور در هوا را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:

C= ((V_(NaOH-b)- V_(NaOH-S) ).N ×40 × 〖10〗^3)/V
که در این رابطه:
C = غلظت سود سوزآور بر حسب mg/m3
VNaOH-b= حجم سود سوزآور در تیتراسیون نمونه شاهد برحسب میلی لیتر
VNaOH-s= حجم سود سوزآور در تیتراسیون نمونه اصلی برحسب میلی لیتر
N= نرمالیته محلول تیتراسیون سود سوزآور
40 = وزن مولکولی سود سوزآور
V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر

سود پرک تولیدی گروه آراکس شیمی با خلوص 98.5 درصد آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

با ما در ارتباط باشید.

09120850450 واحد بازرگانی

09129301051 واحد صادرات

 

 

 

قیمت کاستیک سودا
قیمت کاستیک سودا

قیمت کاستیک سودا

سود پرک (کاستیک سودا) با نام علمی هیدروکسید سدیم تهیه شده از سود مایع یکی از پرکاربردترین مواد مصرفی در صنعت شیمیایی محسوب می شود .

 این مواد شیمیایی پر مصرف از دیرباز مورد توجه انواع تولید کنندگان مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها بوده است.

با توجه به روند رو به رشد صنعت کنسروسازی و نگهداری مواد غذایی در زمان های طولانی ،سود پرک به عنوان ماده ای شناخته شده در این امر برای تنظیم  ph درخواستی مورد استفاده قرار میگیرد. 

کاستیک سودا یا همان سدیم هیدروکسید از نظر فیزیکی (ظاهری)به چهار دسته تقسیم می شود : 

 • مایع liquid یا lye 
 • مروارید یا ساچمه ای pearls  
 • پرک  Flakes 
 • پودری Powder

گروه صنعتی آراکس شیمی با توجه به مصرف بالای سود پرک در صنعت ، اقدام به تولید سود پرک 98.5% با کیفیت بالا نموده است.

کاستیک سودا ی تولید شده بدون هر گونه ناخالصی جیوه ای بوده و برای تمامی مصارف این ماده قابل استفاده است .

این روزها با توجه به نوسانات ارزی ، این شرکت محصول تولیدی خود را با قیمت رقابتی و مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.

این محصول صادراتی علاوه بر مصرف داخلی ، بازارهای خارجی مصرف کنندگان این محصول را نیز پوشش میدهد .

این شرکت تمامی امور گمرکی برای صادرات را بر عهده می گیرد .

برای اطلاع از قیمت بروز شده سود پرک با گروه صنعتی آراکس شیمی تماس حاصل فرمایید .

  18الی36442712(021)

09120850450

09129301051

info@araxchemi.com

 

باز ها و اسید ها دو دسته ی مواد شیمیایی

باز ها و اسید ها دو دسته ی مواد شیمیایی

در جهان میلیون‌ها مادهٔ شیمیایی وجود دارد. بعضی از آنها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند.
اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن  (H+) آزاد می‌کنند.
بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید (OH-)  آزاد می‌کنند.
اسیدها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند همچنین شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و باز ها را نیز خنثنی می کنند.
باز ها یا مواد قلیایی موادی با مزه ی گس یا تلخ اند حالتی لزج دارند و شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسید هارا خنثی می کنند
مانند سدیم هیدروکسید که با نام کاستیک سودا یا سود پرک هم شناخته شده است.

کاربرد اسیدها و بازها (مواد قلیایی)

اسید ها از قدیم کاربرد های مختلفی در صنایع بسیاری داشته اند.
از قدیمی ترین اسیدهای مورد استفاده در صنعت، اسید سولفوریک (H٢SO٤)، اسید نیتریک (HNO٣) و اسید هیدروکلریک (HCl) هستند.
PH اسید ها 0 تا 6 است و هرچه میزان PH  پایین تر باشد اسید قوی تر است.

توجه داشته باشید که :
اسید های فوق را در آزمایش خانگی بکار نبرید زیرا بسیار خطرناک هستند و به پوست آسیب می رسانند.

باز ها یا همان مواد قلیایی

بازها شامل ترکیبی از اتم های اکسیژن و هیدروژن هستندکه هیدروکسیل (OH) نامیده می شوند.
زمانی که یک باز در آب حل می شود، یون های هیدروکسیل (OH-) با بار منفی را آزاد می کند.
زمانی که باز خنثی می شود، این یون ها پروتون های با بار مثبت دیگر مواد را می گیرند یا “می پذیرند”.

باز، ماده ای است که با گرفتن و ترکیب شدن با پروتون های دیگر مواد، با آن ها واکنش  می دهد.
بازها پذیرنده های پروتون هستند.
مهم ترین بازها هیدروکسید سدیم (“قلیا”، NaOH)، هیدروکسید آمونیوم (“آمونیاک”، NH٤OH) و هیدروکسید کلسیم (“آهک مرده”، Ca(OH)٢ ) هستند.
PH  مواد بازی بین 8 تا 14 است و هرچه این عدد بالاتر باشد ماده ی مورد نظر باز بسیار قوی است.

هیدروکسید سدیم با نام تجاری کاستیک سودا در مصارف صنعتی و خانگی کاربرد بسیاری دارد و جز پر کاربرد ترین مواد شیمیایی است.
نام صنعتی سدیم هیدروکسید DRANO  است.

لطفا توجه داشته باشید که اسید ها و باز ها را هزگز بدون اطلاع و ایمینی در خانه استفاده و یا آزمایش نکنید.

برای خواندن مطالب بیشتر به وبلاگ آراکس شیمی مراجعه کنید.

 

کاربرد سود سوزآور در چاپ لینو
سود سوزآور

کاربرد سود سوزآور در چاپ لینو

سود سوز آور در صنایع چاپ دارای کاربردهای فراوانی است.

کاستیک سودا یا سود سوزآور با نام علمی سدیم هیدروکسید یک ماده ی شیمیایی قلیایی است.
این ماده شیمیایی در صنعت چاپ برای رقیق کردن رنگ ها استفاده میشود.
از گذشته تا کنون از کاستیک سودا برای ایجاد انواع چاپ استفاده می شود.
بسیاری از هنرمندان برای ایجاد اثرهای هنری خود از این ماده استفاده میکنند.

نحوه استفاده از سود سوزآور برای چاپ لینو

ساخت یک محلول از سود سوزآور برای چاپ لینو

ابتدا شما نیاز به یک یا دو قاشق چای خوری از خمیر کاغذ دیواری دارید
سپس آن را در حدود 200 میلی لیتر آب در شیشه حل کنید خمیر بعد از چند دقیقه ضخیم تر می شود.

سپس یک یا دو قاشق سود سوزآور به مخلوط اضافه کیند اطمینان حاصل کنید که از یک قاشق پلاستیکی برای انجام این کار استفاده می کنید،

زیرا سود سوزآور با فلز واکنش نشان می دهد.

محلول اکنون آماده است تا در صفحه لینو استفاده شود.
اگر می خواهید از یک قلم مو استفاده کنید، باید مصنوعی باشد، زیرا کاستیک سودا باعث ریزش موهای قلمو می شود.

نحوه استفاده از کاستیک سودا برای چاپ لینو

هنگامی مخلوط آماده شد و بر روی برگه ی لینو اعمال شد، باید حداقل یک ساعت و نیم باقی بماند تاتغییر زنگ و نرم شدن ورق لینو دیده شود.
هر چه زمان بیشتری از تماس مخلوط بگذرد سطح لینو رو بهتر رنگ میکند.

مقاوم در برابر کاستیک سودا

با استفاده ازیک نوع پلاستیک چسبدار ،موم ، شمع و یا هر ماده ی دیگر می توانید مناطق لینی را ماسک کنید
تااز نفوذ کاستیک سودا در آن جلوگیری کنید.

کاستیک سودا یا سود سوزآور ممکن است به مقاومت های ایجاد شده نشت کند، که منجر به یک لبه درهم می شود، که به وضوح مشخص است .

برای مطالعه و خواندن مطالب مرتبط با کاربرد کاستیک سودا در صنایع مختلف به وبلاگ آراکس شیمی مراجعه کنید.

واکنش کاستیک سودا و سولفات مس
واکنش کاستیک سودا

واکنش محلول کاستیک سودا با سولفات مس

واکنش کاستیک سودا : دراین مقاله قصد داریم آزمایش محلول سدیم هیدروکسید (کاستیک سودا) با مس سولفات را مشاهده و نتیجه ی آزمایش را بررسی کنیم.

 

محلول سدیم هیدروکسید (NaoH) که با نام تجاری کاسیتک سودا شناخته میشود و نام های مختلفی اعم از سود سوزآور یا سود پرک دارد یک محلول قلیایی میباشد.

مس سولفات یا کات کبود یک ترکیب شیمیایی با فرمول CuSO4 به رنگ آبی روشن است. مس سولفات به همراه واکنش حرارت زا در آب حل می‌شود و ترکیب مایع به دست می‌دهد.

وسایل مورد نیاز آزمایش

 • لوله آزمایش
 • بشر
 • محلول سدیم هیدروکسید (کاستیک سودا)
 • پودر سولفات مس

برای انجام آزمایش نکات ایمنی را رعایت فرمایید وقبل از تماس با این محلول از دستکش و ماسک استفاده کنید .

شرح آزمایش

یک بشر را تا نصفه پر از آب کرده و نصف قاشق سولفات مس به آن اضافه کنید و با همزن هم بزنید. سپس حدود 1 میلی لیتر از این محلول را داخل لوله ی آزمایش ریخته و کمی محلول کاستیک سودا به آن اضافه کنید و نتیجه ی آزمایش را مشاهده می کنید.

نتیجه ی آزمایش محلول سدیم هیدروکسید با سولفات مس

در اثر واکنش کاستیک سودا (سود مایع | محلول سود پرک) با سولفات مس، هیدروکسید مس به صورت رسوبات آبی رنگی شکل می گیرد.

بهتر است بدانید که کاستیک سودا / سدیم هیدروکسید (سود سوز آور) جامدی سفید رنگ بوده در ترکیب با آب محلول قلیایی به وجود می آورد. این ماده در صنعت به ویژه در تولید رنگ ، کاغذ و صابون کاربرد دارد.

فرمول آزمایش انجام شده به شرح زیر میباشد

سدیم هیدروکسید + مس سولفات = سدیم سولفات + مس هیدروکسید

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

برای اطلاع و مطالعه ی مطالب مربوط به سدیم هیدروکسید (کاستیک سودا) به وبلاگ سایت آراکس شیمی مراجعه کنید. /وبلاگ/http://araxchemi.com/

[us_btn text=”تماشای ویدیو در آپارات” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2FArRhJ|||” color=”navy” size=”20px” align=”center” icon=”fas|film” iconpos=”right”]

تولید کننده کاستیک سودا جامد
تولید کننده کاستیک سودا

تولید کننده کاستیک سودا

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که در دنیای بزرگ تجارت و بازرگانی و یا حتی مصرف مواد شیمیایی مختلف فعالیت دارند .ظ
به طور کلی نقش تولید کنندگان در دنیای کار بسار مهم هستند به طوری که تمام فعالیت های دنیای تجارت و کار به آن ها بستگی دارند .
و البته این را هم باید بگوییم که تولید کنندگان ، نه تنها تولید کنندگان مواد شیمیایی بلکه تمام تولید کنندگان صنایع مختلف برای فرایند تولید و به راه انداختن کسب و کار خود سختی های زیادی را متحمل میشوند.

تولید با کیفیت کاستیک سودا

ما در این یکی از تولید کنندگان بزرگ مواد شیمیایی که اختصاص به تولید ماده ی پر کاربردی به کاستیک سودا را دارد به شما معرفی میکنیم.
از انجایی که تولید کاستیک سودا با نام علمی سدیم هیدروکسید که در میاد مصرف کنندگان خود نیز با نام های بسیاری شناخته شده است از جمله سود پرک ، سود جامد ، و یا سود سوزآور ، کار آسانی نیست، شرکت آراکس شیمی توانسته به خوبی از عهده ی این امر بربیاید و محصولی با کیفیت به مشتریان خود عرضه کند.

شرکت آراکس شیمی با برند آراکس و سوکا اقدام به تولید با کیفیت کاستیک سودا یا همان سود پرک می کند .
این شرکت با استفاده از تکنولوژی و نیروی انسانیه متعهد محصول کاستیک سودا را مطابق با استاندارد ها جهانی تولید و در بازار های داخلی و همچنین برای صادرات عمده هم تولید میکند و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

شما مشتریان عزیز می توانید برای سفارش و یا خرید کاستیک سودا / سود پرک با تیم فروش شرکت آراکس شیمی تماس بگیرید و یا از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کنید.

با ما تماس بگیرید :

09129301051 واحد صادرات

09120850450 واحد بازرگانی

کاستیک سودا در تصفیه آب
کاستیک سودا در تصفیه آب

تصفیه آب یا water purification

تصفیه آب به عملی گفته میشود که در آن مواد نامطلوب مخلوط یا محلول در آب جهت مصارف متفاوت جداسازی شده و آب تصفیه شده را ایجاد میکند.

در مراحل اولیه تصفیه آب برخی از مواد شیمیایی کاربرد دارد.

مانند کلر، ید، برم، نقره، اسید های آلی غیر سمی، اهک و قلیاهای ملایم مانند کاستیک سودا در تصفیه آب، مواد شیمیایی خنثی کننده مانند سودسوزآور / کاستیک سودا و تبادل یون.

کاستیک سودا در تصفیه آب
مراحل تصفیه آب

سود پرک / کاستیک سودا چیست ؟

سود پرک در اصطلاح علمی ، همان ماده شیمیایی NaOH  میباشد.

که از در کنار هم قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود .

این ماده در اصطلاح عامیانه ، سود پرک یا سود سوز آورخوانده شده و با نام کاستیک سودا نیز شناخته میشود.

این ماده در صورت واکنش با آب ، خاصیت خورندگی پیدا میکند (به دلیل تجزیه شدن به یون های تشکیل دهنده خود ).

کاستیک سودا در مصارف زیادی کاربرد دارد  ازجمله کاستی سودا در تصفیه آب می باشد.

کاستیک سودا در تصفیه آب

کاستیک سودا در مصارف زیادی کاربرد دارد ازجمله مصارف آن کاستیک سودا در تصویه آب است.

همچنین کاستیک سودا یک ماده قلیایی (باز بسیار قوی با PH  نزدیک به 14 )که می توان به عنوان خنثی کننده محیط اسیدی بکار برد.

آب تصویه نشده یک محیط اسیدی است که به علت ترکیبات سخت آن خاصیت خوردگی بسیار بالایی دارد .

این خاصیت خورندگی هم بر روی لوله ها هم تاثیر می گذارد.

و باعث حل شدن آهن و سرب و مس در آب می شود ، در نتیجه  این فاجعه باعث بروز مشکلات  بهداشتی و سلامتی می شود.

استفاده ی کاستیک سودا در تصفیه آب

بدلیل آنکه کاستیک سودا (سدیم هیدروکسید ) یک ماده قلیایی است و خاصیت خنثی سازی دارد.

به مقدار متناسب با آب اسیدی به آن اضافه می شود تا آب اسیدی را خنثی کند.

کاستیک سودا باید مستقیم به آب چاه اضافه شود.

تا با خنثی کردن آب اسیدی مانع تخریب لوله ها و پمپ ها در هنگام حمل به تصفیه خانه شوند.

اضافه کردن کاستیک سودا به اب اسیدی باعث کم شدن حلالیت سرب و مس در آب میشود.

در نتیجه باعث ایجاد مانع در خورندگی  مواد لوله ها می شود.

این کاهش خورندگی باعث خنثی سازی ترکیبات سخت می شود و آب را برای مراحل بعدی تصویه و مصرف آماده می کند.

قیمت سدیم کاستیک

تغییر قیمت سدیم هیدروکسید

قیمت سدیم کاستیک و یا سدیم هیدروکسید مانند تمامی مواد دیگر ، بسته به شاخص های مختلفی تفاوت میکند ،

مانند بسیاری از کالاهای دیگر از قبیل لوازم الکترونیکی و برقی ، تلفن همراه و … قیمت آن وابسته به قیمت روز دلار و بورس میباشد .

بورس وضعیت مشخصی ندارد و در بازه های زمانی مختلف بالا و پایین میرود

و قیمت هر چیزی که به آن وابسته باشد همین وضعیت را خواهد داشت

قیمت بورس و ارز وطلا وابسته به بازارهای جهانی است و محدود به کشور نمی شود ،

به همین خاطر است که مواد و کالاهایی که به این شاخص ها وابسته باشند ، نوسان قیمت محسوسی خواهند داشت .

قیمت سدیم کاستیک و یا سدیم هیدروکسید هم به طور مستقیم تابع قیمت بورس و دلار بود و با کوچکترین تغییرات آنها ،

قیمت هیدروکسید سدیم  نیز دستخوش تغییر خواهد شد .

قیمت روز سدیم هیدروکسید و قیمت سدیم کاستیک

برای استعلام قیمت روز سدیم هیدروکسید و یا قیمت سدیم کاستیک  و سود پرک با کارشناسان آراکس شیمی تماس بگیرید .

 

انواع سود کاستیک
انواع سود کاستیک

انواع سود کاستیک با توجه به ظاهر و کاربرد

 کاستیک سودا بنا به منطقه جغرافیایی و کاربرد و شکل فیزیکی با نام های مختلفی شناخته شده است. در این نوشته قصد داریم انواع سود کاستیک را معرفی کرده و به تشریح شکل فیزیکی آن بپردازیم .

NaOH فرمول شیمیایی ماده ای است که سدیم هیدروکسید نام دارد و برای کاربردهای متفاوت ، با حالات و ظاهر متفاوت مور

انواع سود کاستیک

د استفاده قرار می گیرد .

سود مایع

NaOH در صورت مخلوط شدن با آب سود مایع خوانده می شود ، سود مایع معمولا با درصد خلوص 50% مورد استفاده قرار میگیرد .

 

سود پرک (سود سوزآور)

NaOH با حالت فیزیکی جامد، رنگ سفید و به صورت پرک و خرده های شیشه می باشد . به دلیل پرک

 پرک بودن سود پرک نامیده می شود .

این ماده نیز معمولا با خلوص 98 یا 99 درصد به مصارف گوناگون میرسد.

گروه صنعتی آراکس شیمی مفتخر به  تولید مرغوب ترین سود پرک میباشد و تا کنون به کشورهای زیادی صادرات سود پرک داشته است .

کاستیک سودا از نوع گرانول

گرانول با حالت فیزیکی جامد ، رنگ سفید و شبیه گلوله های کوچک برف است .

انواع سود کاستیک

در تولید این ماده دقت و ظرافت بیشتری نسبت سایر مواد هم خانواده آن به خرج می دهند.

 

چون از این ماده برای مصارفی مانند داروسازی و نساجی که که نسبتا کاربردهای حساس تری هستند استفاده میشود .

درحال حاضر این ماده ازکشورهای خارجی وارد ایران می شود و هنوزخط تولید آن درایران راه اندازی نشده است.

 

سود پرک پودری

سود پرک پودری همانطور که از اسم آن پیداست، به سودپرک با دانه های نسبتا ریزوسفید گفته می شود.انواع سود کاستیک

 آراکس شیمی مجهز به خط تولید سود پرک است و سود پرک مورد نیاز صنایع زیادی را تامین میکند .

    

[us_btn text=”تماس با آراکس شیمی ” link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2585%25DB%258C%2F|||” size=”20px” align=”center” icon=”material|phone” iconpos=”right”]

پودر کاستیک سودا
پودر کاستیک سودا

 کاستیک سودا / پودر کاستیک سودا

 پودر کاستیک سودا چیست ؟ کاستیک سودا یا همان سدیم هیدروکسید نظر فیزیکی  و نوع ماده به چهار دسته تقسیم می شود :

 1. مایع  liquid یا lye
 2. مرواریدی یا ساچمه ای pearls 
 3. پرک مانند   flakes
 4. پودری  powder

و در ادامه در مورد کاستیک سودا ی پودری برای شما توضیح می دهیم :

منظور از کاستیک سودا پودری ، کاستیک سودا به صورت پودری می باشد که دانه های آن کمی از دانه های شکر درشت تر و نامنظم تر است .

کاستیک سودای پودری به راحتی در آب حل شده و به سرعت با آب واکنش می دهد .

کاستیک سودا در اندازه های کوچکتر واکنش پذیر تر بوده و سریعتر نتیجه می دهد .

کاربرد کاستیک سودا

پودر کاستیک سودا تقریبا مشابه دیگر اقلام کاستیک سودا یا همان سدیم هیدروکسید می باشد و به علت خاصیت های مشابه و مشترکی که دارند کاربرد های مشابهی نیز دارند. 

از جمله شست و شو  ، صنایع پودر ها و مایع های شوینده ، صابون سازی ها ، تولید الیاف مصنوعی ، خشکشویی ها ، و….

بیشتر کاربرد پودر کاستیک سودا در شست و شو ها است .

زیرا به علت ریز بودن ذرات که به صورت پودر است زودر در آب حل می شود و با آب واکنش نسان می دهد. 

البته لازم به ذکر است که به علت پودری بودن محصول و حالت فیزیکی آن همه کشور ها تولید عمده ندارند اما محصول پر مصرفی است.

جهت سفارش مرغوب ترین کاستیک سودا یا سود پرک با ما تماس بگیرید.

تلگرام آراکس
تلگرام آراکس

مطالب پیشنهادی

بر روی نوشته کلیک کنید

پودر بوریک اسید

پودر بوراکس

کاربرد سود پرک