اصول کار با موادشیمیایی

اصول کار با موادشیمیایی

اصول کار با موادشیمیایی

اصول کار با موادشیمیایی : اولين گام در استفاده ايمن از مواد شيميايی، شناسايی ماهيت
و خطرات آنها از نظر ايمنی، برای سلامتی و محيط زيست، و روش های کنترل آنهاست .

بعلاه، بايد به گونه ای طرح ريزی کرد که همه افرادی که با مواد شيميايی سروکار دارند
بتوانند اين اطلاعات را بخوبی و براحتی درک نمايند .

مواد شيميايي و شناسايي خطرات

توليد كنندگان مواد شيميايي ملزم به انجام ارزيابي در زمينه خطرات فيزيكي و بهداشتي مواد شيميايي توليدي خود هستند.
اين اطلاعات بايد به دو صورت قابل دسترس باشد:
برچسب ماده شيميايي
و برگه هاي اطاعات ايمني مواد (MSDS)

مواد شيميايي و شناسايي خطرات

قبل از استفاده از هر ماده شيميايي بايستي برگه اطلاعات ايمني ماده يا منابع مناسب ديگر
به منظور مشخص كردن شرايط استفاده ممكن بوجود آورنده شرايط خطرناك مرور شود

حوادث مواد شيميايي خطرناك مي تواند بطور خيلي سريع اتفاق افتاده و ممكن است
داراي پيامدهاي شديد باشد

كليد پيشگيري از اين حوادث داشتن آگاهي لازم است

زماني كه يك خطر شناخته مي شود، ريسك حادثه ممكن ناشي از آن بطور معني داري از طريق
استفاده از اعمال كاري ايمن كاهش خواهد يافت

سه روش آگاه سازي در مورد مواد شيميايي خطرناك
 برچسب ظروف
 برگه اطلاعات ايمني مواد
 آموزش

اطلاعات برچسب هاي ظروف مواد شيميايي

نام ماده شيميايي
نام ، آدرس و شماره تلفن شرکت توليد کننده ، وارد کننده ، توزيع کننده ،مصرف کننده
و نمايندگی مجاز
نماد خطر
ريسكهاي خاص توام با استفاده ماده
احتياطات ايمني
كمكهاي اوليه
چگونگي واكنش در شرايط اضطراري
خطرات فيزيكي و بهداشتي
وزن خالص، با ظرف و ظرف خالی
هشدارهاي ريسك

كليه سازندگان و توزيع كنندگان مواد شيميايي ملزم به ارزيابي خطرات محصولات خودشان
بوده و بايد اطلاعات بدست آمده را در قالب برگه هاي اطلاعات ايمني مواد شيميايي تهيه كنند.

برگه هاي اطلاعات ايمني مواد شيميايي بوسيله مصرف كنندگان دريافت شده و بايد در محل
مناسبي كه براي تمام كارگران قابل دسترس باشد نگهداري شوند

اطلاعات موجود در يك MSDS

اطلاعات محصول
عناصر تشكيل دهنده خطرناك
 اطلاعات فيزيکی
 خطر حريق و انفجار
 اطلاعات واکنش پذيری
 خصوصيات سم شناسی/ اطلاعات خطرات بهداشتی
 کمکهای اوليه
 اقدامات پيشگيرانه
 اطلاعات تهيه کننده MSDS

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

9 − 7 =

Scroll To Top