حل کردن مواد شیمیایی

حل-مواد-شیمیایی

حل کردن مواد شیمیایی

◀ حل کردن مواد شیمیایی ، محلول سازی یکی از متداولترین و در عین حال دقیق ترین کارهایی است که در آزمایشگاه انجام میشود.

محلول سازی به معنای .ساختن محلول مورد نظر و لازم از محلولهای استاندارد میباشد.

◀ در شیمی شاید اولین نیاز در بحث آزمایشگاه های اندازه گیری و شناسایی کمی و کیفی “محلول سازی” باشد.

یک شیمی دان باید قادر باشد محلولها با غلظتهای مشخص در ظروف مخصوص تهیه و ارائه دهد
بنابراین لازم است با اصول اولیه این کار و تعاریف آشنا باشد

✅تعاریف موجود در حل کردن مواد شیمیایی

محلول: محلول ها مخلوط های همگن اند، محلول ها را اغلب براساس حالت فیزیکی آنها طبقه بندی میکنند:
محلول های جامد، مایع وگاز

حلال: معمولا جزئی از یک محلول راکه ازلحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است حلال نامند.
البته کاربرد این واژه اختیاری است ودقت چندانی ندارد.
در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه ی حلال وحل شونده کاربرد چندانی ندارد.

حل شونده: معمولا جزئی از محلول راکه از لحاظ مقداراز اجزای دیگر کمتر است حل شونده می نامند.

غلظت: مقدار ماده ی حل شده درمقدار مشخصی حلال یامحلول را گویند.

انحلال پذیری: بیشترین مقدار ازیک ماده که در مقدار معینی حلال حل
می شود و سیستم پایداری به وجود می آورد

مولاریته (M)

تعداد مول های ماده ی حل شده در یک لیتر از محلول.
مولاریته یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم غلظت در شیمی تجزیه می باشد.
این تعریف بر اساس حجم کل محلول استوار است.
وقتی غلظت محلول بر حسب مولاریته بیان می‌شود،
محاسبه مقدار ماده حل شده موجود در یک نمونه معین از محلول آسان است.
تعداد مولهای جسم حل شده از تقسیم کردن وزن آن بر حسب gr به وزن فرمولی آن (وزن مولکولی ، وزن اتمی ، وزن یونی) بدست می‌آید.

? درصد وزنی – حجمی (%W/V)

این غلظت برای بیان ترکیب محلولهای آبی رقیق و واکنشگرهای جامد به کار می رود بنابراین یک محلول آبی 5% از نیترات نقره محلولی می باشد
که ازحل کردن 5 گرم نیترات نقره درمقدارکافی آب مقطر برای تولید 100 میلی لیتر محلول استفاده شده است.

100 * حجم محلول به میلی لیتر / وزن حل شونده به گرم = ٪ W/V

 نرمالیته (N)

تعداد هم ارز گرم های ( اکی والان های ) ماده ی حل شده در یک لیتر محلول.
نرمالیته ی یک محلول مانند مولاریته با تغییر دما اندکی تغییر میکند.
 گرم بر لیتر (C)
عبارت است از مقدارگرمهای جسم حل شده دریک لیترمحلول.
لیتر محلول / گرم حل شونده = C

مولالیته (m)

تعداد مول های ماده ی حل شونده در یک کیلوگرم حلال
وزن حلال به کیلوگرم / تعداد مول های ماده حل شونده = مولالیته ( m)

مولالیته یک محلول عبارت است از عدد مولهای حل شده در 1000 گرم حلال.
مولالیته یک محلول آبی بسیار رقیق همان مولاریته آن محلول است زیرا 1000 گرم آب تقریبا 1000 گرم حجم اشغال می کند.

 کسر مولی ( X)

کسر مولی یک جزء از محلول برابر با نسبت عدّه ی مول های آن جزء بر کل مول های تمام موارد موجود در محلول است.

که در آن کسر مولی A و … عده ی مول های C , B , A و … است.
مجموع کسر مولی تمام اجزای موجود در محلول باید 1 باشد.

درصد وزنی (%W)
درصد وزنی یک ماده حل شده دریک محلول عبارتست از:
100 * جرم کل محلول / جرم حل شونده = %W
محلول رقیق
محلولی که غلظت ماده ی حل شده در آن نسبتاً کم باشد.
محلول غلیظ
محلولی که غلظت ماده ی حل شده در آن نسبتاً زیاد باشد.

انحلال پذیری

بیشترین مقدار از یک ماده که در مقدار معینی حلال حل می شود و سیستم پایداری به وجود می آورد.
محلول سیر شده ( اشباع شده )
محلولی که در آن سرعت حل شدن ماده ی حل شونده ی خالص برابر با سرعت خارج شدن ماده ی حل شده از محلول است. که در نتیجه غلظت ماده ی حل شده، در حال تعادل، ثابت می ماند. در مورد NaCl در دمای اتاق ، غلظت محلول اشباع شده 6.2 است . یعنی ، یک لیتر از محلول اشباع شده شامل 6.2 مول NaCl حل شده است . وقتی در مورد حلالیت یک ماده صحبت می کنیم ، منظور ما غلظت آن ماده در محلول اشباع شده آن است . حلالیت NaCl در آب در دمای اتاق 6.2 است.

محلول سیر نشده ( اشباع نشده )

در این محلول، غلظت ماده ی حل شده، کمتر از غلظت آن در یک محلول سیر شده است.

هر محلول آبی NaCl در دمای اتاق که کمتر از 6.2 ، NaCl داشته باشد ، با این توصیف هماهنگ است . در یک محلول اشباع نشده ، تعادل برقرار نشده است . اگر به این محلول مقدار بیشتری از ماده ی حل شدنی اضافه کنیم ، حل می شود و به محلول اشباع شده می رسیم .

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

9 − 6 =

Scroll To Top