MSDS سودپرک

MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets به معنی “برگه های اطلاعات ایمنی مواد” می باشد ، MSDS تا جایی که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمی کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.

فایده MSDS چیست؟

وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور ، قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده ، جابجایی و انبار نادرست آن در امان باشد.
بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود ، در انبار و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

چه اطلاعاتی از طریق MSDS منتقل می‌شود؟

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی معمولا بایستی حاوی اطلاعات زیر باشند:

نام علمی ماده
کد بین المللی شناسه CAS#
توصیف ماده
شناسه و فرمول ماده
مخاطرات
کمک های اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها
روش های اطفاء
روشهای کاهش حوادث
انبارداری و نگهداری
کنترل های مواجهه و وسایل حفاظت فردی
خصوصیات فیزیک و شیمیایی
پایداری و واکنش پذیری
مشخصات سم شناسی ماده
مشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه های لازم جهت امحاء مواد زاید
اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطلاعات مرتبط
معمولا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطلاعات ۱۶گانه بالا می باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشور های مختلف مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطلاعات غیر ضروری حذف گردد.

تفاوت MSDS با برچسب روی ماده‌ی شیمیایی چیست؟

MSDS تا حدود زیادی با برچسب ایمنی روی بسته بندی ماده شیمیای متفاوت است. یک برچسب ایمنی ممکن است مواردی کلی را در مورد خطرات بالقوه ی یک محصول یا ماده ی شیمیایی خاص بیان کند در حالی که این برگه اطلاعات جامع تر و کامل تری را عنوان می کند. در حقیقت MDSD می تواند به عنوان یک رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد نیز به کار رود.به طور کلی می توانیم بگوییم که MSDS بدین منظور تهیه می شود که خطرات یک محصول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است.