آرشیو دسته بندی: مجله

نکات مربوط به نگهداری سودپرک

نکات مربوط به نگهداری سودپرک

سود پرک یا سدیم هیدروکسید ماده ای پایدار است که درآب حل میشود، درصورت تماس با هوا با رطوبت هوا و دی اکسید کربن ترکیب می شود و با اسیدها واکنش می دهد ، و نیز در اثر حل شدن در آب یا واکنش با اسید گرمای زیادی متصاعد میکند.

خطرناک ترین موادشیمیایی دنیا

خطرناک ترین موادشیمیایی دنیا-10تا ازمرگبارترین موادشیمیایی

خطرناک ترین مواد شیمیایی دنیا ، در این لیست سمومی تاریخی داریم که با رفتاری شیطانی جان میلیون ها نفر را گرفته اند و در این میان چند ماده ی شیمیایی دیگر هم هستند که در خانه ی شما هم یافت می شوند.