لیست مواد شیمیایی

لیست موادشیمیایی

لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی : مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است.
دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند.
اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل
عمل کرد.

اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیمC10H14N2Na2O8.2H2O
2اسید فسفریکH3PO4
3استیک اسیدC2H4O2
4اسید استئاریکC18H36O2
5اسید آسکوربیکC6H8O6
6اسید اگرالیکC2H2O4
7اسید بوریکH3BO3
8اسید سولفوریکH2SO4
9اسید سیتریکC6H8O7
10اسید گلوتامیکC5H9NO4
11اسید لاکتیکC3H6O3
12اسید مالیکC4H6O5
13اسید نیتریکHNO3
14پلی اکریلیک اسیدC3H4O2
15تری کلرواستیک اسیدC2HCl3O2
16گالیک اسیدC7H6O5
17هیپو فسفریک اسیدH3PO2
18هیدروکلریک اسیدH Cl
19هیدرو فلوئوریک اسیدHF
20هیدروبرمیک اسیدH Br
21هیدرو یدیک اسیدHI
22هیپو کلرو اسیدHClO
23کلرو اسیدHClO2
24کلریک اسیدHClO3
25پر کلریک اسیدHClO4
26هیپو فلورو اسیدHF O
27فلورو سولفوریک اسیدHSO3F
28فلورو آنتیمونیک اسیدHSbF6
29فلورو بوریک اسیدHBF4
30هگزا فلورو فسفریک اسیدHPF6
31کرومیک اسیدH2CrO4
32فرمیک اسیدHCOOH
33آسکوربیک اسید

لیست مواد شیمیایی باز ها

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسید(OH) هستند.
زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسید یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند.
بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند،
به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند.

بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود.
سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است.
pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1سدیم هیدروکسیدNaOH
2آمونیاک – آمونیوم هیدروکسیدNH3 – NH4OH
3پتاسیم هیدروکسیدKOH
4تترا متیل آمونیوم هیدروکسیدC4H13NO
5لیتیم هیدروکسیدLiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد
(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1آب مقطرH2O
2اتانولC2H6O
3متانولCH3OH
4آمونیاکNH3
5فرمالدهیدCH2O
6اتیل استاتC4H8O2
7گلیسیرین(گلیسرول)C3H8O3
81-اکتانولC8H18O
92-پروپانولC3H8O
10اتیلن گلیکولC2H6O2
11دی متیل سولفوکسیدC2H6OS
12پترولیوم بنزین
13تولوئنC7H8
14بنزآلدهیدC7H6O
15سیکلوهگزانC6H12
16تریتون X-100C14H22O(C2H4O)n
17دی اتیل اترC4H10O
18اتیل بنزنC8H10
19کلروفرمCHCl3
20دی متیل فرمامیدC3H7NO
21تترا هیدروفورانC4H8O
22تتراکلرید کربنCCl4
23اتانول آمینC2H6O

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها
را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند.
استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری
از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد.
بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند.
اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای
دیگر استفاده میشود .

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1اتانولC2H6O
2ایزوپروپانول(2-پروپانول)C3H8O
3فرمالدهیدCH2O
4پرمنگنات پتاسیمKMnO4
5پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه )H2O2
6کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین(Ca(ClO)2
7هیپو کلریت سدیمNaClO
8پراستیک اسیدC2H4O3
9گلوتار آلدهیدC5H8O2

 لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند.
باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد
مستقیم شعله، آتش میگیرند.

شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛
این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1استونC3H6O
2بنزنC6H6
3دی اتیل اترC4H10O
4اتانولC2H6O
5متانولCH3OH
6اتیل استاتC4H8O2
7ایزوپروپانول(2-پروپانول)C₃H₈O
8پترولیوم بنزین
9تولوئنC₆H₅CH₃
10سیکلوهگزانC₆H₁₂
11اتیل بنزنC₆H₅C₂H₅
12دی متیل فرمامیدHCON(CH₃)₂
13تترا هیدرو فورانC₄H₈O
14نفت
15پودر آلومینویمAl
16پودر فسفرP
17پودر گوگردS
18پودر تیتانیومTi
19استالدهیدC2H4O
20استونیتریلC2H3N
21استیل کلریدCH3COCl
22استیلنC2H2
23اکرولینC3H4O
24اکریلونیتریلC3H3N
25آلیل کلریدC3H3N
26آرسینAsH3
27بوتان
C4H10
28بونیل کلریدC4H9Cl
29بوتیلنC4H8
30کربن مونواکسیدCO
31سیانوژنCBrN
32هگزانC6H14
33دی متیل آمین(CH3)2NH
34دی متیل سولفیدC2H6S
35اتیل استاتC4H8O2
36اتیل آمینC2H5NH2
37فورانC4H4O
38متیل آمینCH5N
39دی متیل اترC2H6O
40تترا فلوئورو اتیلنC2F4
41تترا هیدروفورانC4H8O
42آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)NH4HCO3
43نیترات رویZn(NO₃)₂
44نیترات مسCu(NO₃)₂
45سدیم متیلاتCH3NaO
46هگزا متیل دی سیلازانC6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند.
لذا میتوان از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل
شده استفاده نمود.

ردیفنام مادهاطلاعات بیشتر
1Methaqualoneدارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
2Amphetamineآمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
3Phenylacetoneبرای سنتز آمفتامین استفاده میشود
4Methamphetamineمت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
5Methamphetamineاین ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
6Lysergic acid diethylamideاسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
7γ-Hydroxybutyric acidگاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا 4-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
8Methyl​enedioxy​methamphetamineاکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

شرکت آراکس شیمی

سود پرک تولیدی آراکس شیمی با بهترین کیفیت ، مطابق استاندارهای روز دنیا در بسته بندی
های حرفه ای ،در اندازه و اشکال متناسب ، قابل حمل و نقل و ارسال به تمامی نقاط جهان با
قیمتی متناسب با تغییر ارز آماده عرضه به مشتریان داخلی و خارجی می باشد .


close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

هفت − 3 =

Scroll To Top