سود پرک, مقالات علمی

لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی : مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است.
دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد

لیست مواد شیمیایی اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند.
اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل
عمل کرد.
اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم C10H14N2Na2O8.2H2O
2 اسید فسفریک H3PO4
3 استیک اسید C2H4O2
4 اسید استئاریک C18H36O2
5 اسید آسکوربیک C6H8O6
6 اسید اگرالیک C2H2O4
7 اسید بوریک H3BO3
8 اسید سولفوریک H2SO4
9 اسید سیتریک C6H8O7
10 اسید گلوتامیک C5H9NO4
11 اسید لاکتیک C3H6O3
12 اسید مالیک C4H6O5
13 اسید نیتریک HNO3
14 پلی اکریلیک اسید C3H4O2
15 تری کلرواستیک اسید C2HCl3O2
16 گالیک اسید C7H6O5
17 هیپو فسفریک اسید H3PO2
18 هیدروکلریک اسید H Cl
19 هیدرو فلوئوریک اسید HF
20 هیدروبرمیک اسید H Br
21 هیدرو یدیک اسید HI
22 هیپو کلرو اسید HClO
23 کلرو اسید HClO2
24 کلریک اسید HClO3
25 پر کلریک اسید HClO4
26 هیپو فلورو اسید HF O
27 فلورو سولفوریک اسید HSO3F
28 فلورو آنتیمونیک اسید HSbF6
29 فلورو بوریک اسید HBF4
30 هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
31 کرومیک اسید H2CrO4
32 فرمیک اسید HCOOH
33 آسکوربیک اسید

 

لیست مواد شیمیایی باز ها

 

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسید(OH) هستند.
زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسید یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند.
بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند،
به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند.
بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود.
سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است.
pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 سدیم هیدروکسید NaOH
2 آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH
3 پتاسیم هیدروکسید KOH
4 تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
5 لیتیم هیدروکسید LiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

 

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد
(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 آب مقطر H2O
2 اتانول C2H6O
3 متانول CH3OH
4 آمونیاک NH3
5 فرمالدهید CH2O
6 اتیل استات C4H8O2
7 گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
8 1-اکتانول C8H18O
9 2-پروپانول C3H8O
10 اتیلن گلیکول C2H6O2
11 دی متیل سولفوکسید C2H6OS
12 پترولیوم بنزین
13 تولوئن C7H8
14 بنزآلدهید C7H6O
15 سیکلوهگزان C6H12
16 تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
17 دی اتیل اتر C4H10O
18 اتیل بنزن C8H10
19 کلروفرم CHCl3
20 دی متیل فرمامید C3H7NO
21 تترا هیدروفوران C4H8O
22 تتراکلرید کربن CCl4
23 اتانول آمین C2H6O

 

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها
را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند.
استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری
از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد.
بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند.
اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای
دیگر استفاده میشود .

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتانول C2H6O
2 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C3H8O
3 فرمالدهید CH2O
4 پرمنگنات پتاسیم KMnO4
5 پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه( H2O2
6 کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین( Ca(ClO)2
7 هیپو کلریت سدیم NaClO
8 پراستیک اسید C2H4O3
9 گلوتار آلدهید C5H8O2

 

 لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

 

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند.
باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد
مستقیم شعله، آتش میگیرند.
شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛
این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 استون C3H6O
2 بنزن C6H6
3 دی اتیل اتر C4H10O
4 اتانول C2H6O
5 متانول CH3OH
6 اتیل استات C4H8O2
7 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C₃H₈O
8 پترولیوم بنزین
9 تولوئن C₆H₅CH₃
10 سیکلوهگزان C₆H₁₂
11 اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
12 دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
13 تترا هیدرو فوران C₄H₈O
14 نفت
15 پودر آلومینویم Al
16 پودر فسفر P
17 پودر گوگرد S
18 پودر تیتانیوم Ti
19 استالدهید C2H4O
20 استونیتریل C2H3N
21 استیل کلرید CH3COCl
22 استیلن C2H2
23 اکرولین C3H4O
24 اکریلونیتریل C3H3N
25 آلیل کلرید C3H3N
26 آرسین AsH3
27 بوتان C۴H۱۰
28 بونیل کلرید C4H9Cl
29 بوتیلن C4H8
30 کربن مونواکسید CO
31 سیانوژن CBrN
32 هگزان C6H14
33 دی متیل آمین (CH3)2NH
34 دی متیل سولفید C2H6S
35 اتیل استات C4H8O2
36 اتیل آمین C2H5NH2
37 فوران C4H4O
38 متیل آمین CH5N
39 دی متیل اتر C2H6O
40 تترا فلوئورو اتیلن C2F4
41 تترا هیدروفوران C4H8O
42 آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات) NH4HCO3
43 نیترات روی Zn(NO₃)₂
44 نیترات مس Cu(NO₃)₂
45 سدیم متیلات CH3NaO
46 هگزا متیل دی سیلازان C6H19NSi2

 

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند.
لذا میتوان از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل
شده استفاده نمود.

ردیف نام ماده اطلاعات بیشتر
1 Methaqualone دارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
2 Amphetamine آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
3 Phenylacetone برای سنتز آمفتامین استفاده میشود
4 Methamphetamine مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
5 Methamphetamine این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
6 Lysergic acid diethylamide اسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
7 γ-Hydroxybutyric acid گاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا 4-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
8 Methyl​enedioxy​methamphetamine اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

 

شرکت آراکس شیمی:

 سود پرک تولیدی آراکس شیمی با بهترین کیفیت ، مطابق استاندارهای روز دنیا در بسته بندی
های حرفه ای ،در اندازه و اشکال متناسب ، قابل حمل و نقل و ارسال به تمامی نقاط جهان با
قیمتی متناسب با تغییر ارز آماده عرضه به مشتریان داخلی و خارجی می باشد .
با ما تماس بگیرید.


09129301051

09129301052
36442712-18

مقالات مفید :

صادرات سود پرک               https://goo.gl/Re8xA6

مشخصات سود پرک            https://goo.gl/FYtTB8

مواد شیمیایی پر مصرف      https://goo.gl/tNs7pd

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *