لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی

 

لیست مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی: مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است.

دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد

 

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند.

اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل

عمل کرد.

اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین ۰ تا ۷ است.

 

ردیف       نام ماده     فرمول شیمیایی

۱              اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم              C10H14N2Na2O8.2H2O

۲              اسید فسفریک           H3PO4

۳              استیک اسید             C2H4O2

۴              اسید استئاریک         C18H36O2

۵              اسید آسکوربیک      C6H8O6

۶              اسید اگرالیک           C2H2O4

۷              اسید بوریک             H3BO3

۸              اسید سولفوریک       H2SO4

۹              اسید سیتریک           C6H8O7

۱۰           اسید گلوتامیک         C5H9NO4

۱۱           اسید لاکتیک            C3H6O3

۱۲           اسید مالیک              C4H6O5

۱۳           اسید نیتریک            HNO3

۱۴           پلی اکریلیک اسید    C3H4O2

۱۵           تری کلرواستیک اسید              C2HCl3O2

۱۶           گالیک اسید              C7H6O5

۱۷           هیپو فسفریک اسید   H3PO2

۱۸           هیدروکلریک اسید   H Cl

۱۹           هیدرو فلوئوریک اسید             HF

۲۰           هیدروبرمیک اسید   H Br

۲۱           هیدرو یدیک اسید    HI

۲۲           هیپو کلرو اسید        HClO

۲۳           کلرو اسید HClO2

۲۴           کلریک اسید             HClO3

۲۵           پر کلریک اسید        HClO4

۲۶           هیپو فلورو اسید       HF O

۲۷           فلورو سولفوریک اسید            HSO3F

۲۸           فلورو آنتیمونیک اسید              HSbF6

۲۹           فلورو بوریک اسید  HBF4

۳۰           هگزا فلورو فسفریک اسید       HPF6

۳۱           کرومیک اسید          H2CrO4

۳۲           فرمیک اسید             HCOOH

۳۳           آسکوربیک اسید    C۶H۸O۶

 

لیست مواد شیمیایی – باز ها

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسید(OH) هستند.

زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسید یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند.

بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند،

به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند.

بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود.

سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است.

pH این مواد بین ۷ تا ۱۴ قرار دارد.

 

ردیف       نام ماده     فرمول شیمیایی

۱              سدیم هیدروکسید      NaOH

۲              آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH

۳              پتاسیم هیدروکسید    KOH

۴              تترا متیل آمونیوم هیدروکسید   C4H13NO

۵              لیتیم هیدروکسید       LiOH

 

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد

(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

 

ردیف       نام ماده     فرمول شیمیایی

۱              آب مقطر H2O

۲              اتانول       C2H6O

۳              متانول      CH3OH

۴              آمونیاک   NH3

۵              فرمالدهید CH2O

۶              اتیل استات               C4H8O2

۷              گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3

۸              ۱-اکتانول C8H18O

۹              ۲-پروپانول              C3H8O

۱۰           اتیلن گلیکول            C2H6O2

۱۱           دی متیل سولفوکسید C2H6OS

۱۲           پترولیوم بنزین         –

۱۳           تولوئن      C7H8

۱۴           بنزآلدهید  C7H6O

۱۵           سیکلوهگزان           C6H12

۱۶           تریتون X-100         C14H22O(C2H4O)n

۱۷           دی اتیل اتر              C4H10O

۱۸           اتیل بنزن C8H10

۱۹           کلروفرم   CHCl3

۲۰           دی متیل فرمامید      C3H7NO

۲۱           تترا هیدروفوران      C4H8O

۲۲           تتراکلرید کربن        CCl4

۲۳           اتانول آمین               C2H6O

 

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها

را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند.

استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری

از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد.

بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند.

اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای

دیگر استفاده میشود .

 

ردیف       نام ماده     فرمول شیمیایی

۱              اتانول       C2H6O

۲              ایزوپروپانول(۲-پروپانول)      C3H8O

۳              فرمالدهید CH2O

۴              پرمنگنات پتاسیم      KMnO4

۵              پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه )            H2O2

۶              کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین(    Ca(ClO)2

۷              هیپو کلریت سدیم     NaClO

۸              پراستیک اسید          C2H4O3

۹              گلوتار آلدهید            C5H8O2

 

 لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند.

باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد

مستقیم شعله، آتش میگیرند.

شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛

این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

 

ردیف       نام ماده     فرمول شیمیایی

۱              استون      C3H6O

۲              بنزن        C6H6

۳              دی اتیل اتر              C4H10O

۴              اتانول       C2H6O

۵              متانول      CH3OH

۶              اتیل استات               C4H8O2

۷              ایزوپروپانول(۲-پروپانول)      C₃H₈O

۸              پترولیوم بنزین         –

۹              تولوئن      C₆H₅CH₃

۱۰           سیکلوهگزان           C₆H₁₂

۱۱           اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅

۱۲           دی متیل فرمامید      HCON(CH₃)₂

۱۳           تترا هیدرو فوران     C₄H₈O

۱۴           نفت          –

۱۵           پودر آلومینویم          Al

۱۶           پودر فسفر                P

۱۷           پودر گوگرد             S

۱۸           پودر تیتانیوم            Ti

۱۹           استالدهید  C2H4O

۲۰           استونیتریل               C2H3N

۲۱           استیل کلرید              CH3COCl

۲۲           استیلن      C2H2

۲۳           اکرولین    C3H4O

۲۴           اکریلونیتریل            C3H3N

۲۵           آلیل کلرید C3H3N

۲۶           آرسین      AsH3

۲۷           بوتان    C4H10

۲۸           بونیل کلرید              C4H9Cl

۲۹           بوتیلن      C4H8

۳۰           کربن مونواکسید       CO

۳۱           سیانوژن   CBrN

۳۲           هگزان     C6H14

۳۳           دی متیل آمین           (CH3)2NH

۳۴           دی متیل سولفید        C2H6S

۳۵           اتیل استات               C4H8O2

۳۶           اتیل آمین  C2H5NH2

۳۷           فوران       C4H4O

۳۸           متیل آمین CH5N

۳۹           دی متیل اتر             C2H6O

۴۰           تترا فلوئورو اتیلن    C2F4

۴۱           تترا هیدروفوران      C4H8O

۴۲           آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)       NH4HCO3

۴۳           نیترات روی            Zn(NO₃)₂

۴۴           نیترات مس              Cu(NO₃)₂

۴۵           سدیم متیلات            CH3NaO

۴۶           هگزا متیل دی سیلازان           C6H19NSi2

 

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند.

لذا میتوان از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل

شده استفاده نمود.

 

ردیف       نام ماده     اطلاعات بیشتر

۱              Methaqualone  دارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.

۲              Amphetamine   آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است

۳              Phenylacetone برای سنتز آمفتامین استفاده میشود

۴              Methamphetamine        مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.

۵              Methamphetamine        این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.

۶              Lysergic acid diethylamide           اسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.

۷              γ-Hydroxybutyric acid     گاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا ۴-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)

۸              Methyl​enedioxy​methamphetamine        اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود. 

شرکت آراکس شیمی یکی از معتبر ترین شرکت های تولیدکننده سود پرک و آلومینیوم سولفات  می باشد. گروه صنعتی آراکس شیمی محصولات خود را با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید .

 

نظر شما :